Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۷ رومی: ۱۱ مارت ۱۴۳۵ قاسم: ۱۳۷
۱۷ رجب ۱۴۴۰

۲۴ مارچ (مارس) سال ۲۰۱۹ میلادی
۴
حمل
فروردین
۱۳۹۸
یکشنبه
۴ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۳۶۱

هیچ چیز نیست دوستر بخدای تعالی از جوان تائب كه پای بر هوای خویش نهد و گام خویش را در زیر گام آرد و رضای خدای تعالی بر هوای خود اختیار كند.

(حدیث شریف)

روز جهانی ورم - وفات خلیفه هارون الرشید (۱۹۳ ه.ق.) ۸۰۹ میلادی

نیروهای ناتو، سربستان و كوسووا را بمباران كردند ۱۹۹۹ میلادی