Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۷ رومی: ۱۱ آگست ۱۴۳۵ خضر: ۱۱۱
۲۳ ذی الحجه ۱۴۴۰

۲۴ اگست (اوت) سال ۲۰۱۹ میلادی
۲
سنبله
شهریور
۱۳۹۸
شنبه
۱۵۷ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۲۰۸

بپرهیزید از دنیا كه او جادوتر از هاروت و ماروت است.

-حدیث شریف-

ورود اردوی تر كیه به سوریه ۲۰۱۶ میلادی

ظفر مرجعدابق توسط یاووز سلطان سلیمان خان ۱۵۱۶ میلادی