Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۶ رومی: ۰۵ مایس ۱۴۳۴ خضر: ۱۳
۳ رمضان ۱۴۳۹

۱۸ می (مه) سال ۲۰۱۸ میلادی
۲۸
ثور
اردیبهشت
۱۳۹۷
جمعه
۵۹ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۳۰۶

اگر كسی، ضلالتی را كه در آن رضای خداوند و پیامبرش نباشد به دین وارد كند، او نیز به همان مقدار گناه عمل كنندگان به آن ضلالت، مرتكب گناه میگردد.

(حدیث شریف)

سفر قانونی سلطان سلیمان خان به بلگراد ۱۵۲۱ میلادی

موسم گل – روز و هفته موزیم (موزه)